Sunday, 27 October 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: yr ail wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień drugi

     Minął kolejny tydzień i udało mi się zrobić trochę rzeczy. Niestety, idzie mi powoli i wydaje mi się, że mógłbym zrobić więcej, ale z drugiej strony nie mam wystarczająco dużo czasu. Na przykład tym razem nie zrobiłem nowych obrazków z tłumaczeniami. Pisanie gramatyki idzie mi bardzo ciężko i jedyne, co zrobiłem, to parę poprawek. To samo ze słownikiem, który wciąż jest na etapie przygotowań. Problem polega na tym, że jak mam napisać coś konkretnego, to się zacinam i nic nie przychodzi mi do głowy i tak siedzę przez pięć, dziesięć, piętnaście minut patrząc się w ekran. Na przykład ten kawałek piszę już dwadzieścia minut. Nie cierpię być tępym.
    W każdym razie przeczytałem znów parę artykułów i poznałem trochę wyrazów, które zapamiętałem przez wymyślanie zdań z nimi. Opracowałem kolejne dwa zdjęcia z cyklu „Edrychwch a dysgwch”. Oto one:
 
    Oprócz tego przetłumaczyłem jeden wpis na blogu. Wiem, że to mało, ale proszę wziąć pod uwagę to, że jestem tępy i że najbardziej liczy się dla mnie sam fakt, że coś zrobiłem.
  
Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: yr ail wythnos

    Mae'r wythnos nesaf wedi pasio ac dw i wedi llwyddo i wneud rhai pethau. Yn anffodus, mae hi'n mynd yn araf ac dw i'n tybio y gallwn i wneud yn fwy, ond ar yr ochr arall does dim digon o amser gyda fi. Er enghraifft fe wnes i ddim lluniau newydd gyda chyfieithiadau y tro hwn. Mae ysgrifennu'r gramadeg yn mynd yn galed iawn ac y peth unig a wnes i oedd sawl cywiriad. Mae hi yn ur fath gyda'r geiriadur sydd ar y cam paratoi o hyd. Y broblem yw fy mod i'n cael fy rhwystro pan mae rhaid imi ysgrifennu rhywbeth o ddiraiethol ac dyw dim byd yn dod yn fy mhen i ac dw i'n eistedd fel hyn pum, deg, pymtheg munud wrth edrych ar y sgrîn. Er enghraifft dw i'n ysgrifennu'r dernyn hwn ugain munud. Dw i'n casáu bod yn hurt.
Beth bynnag, dw i wedi darllen rhai erthyglau ac dw i wedi gwybod rhai geiriau a gofiais i gan ddyfeisio brawddegau gyda nhw. Dw i wedi trin dau lun nesaf o'r gyfres „Edrychwch a dysgwch”. Dyma nhw:
     At hyn, dw i wedi cyfieithu un ysgrif o fy mlog. Dw i'n gwybod bod hi'n dipyn, ond cymerwch i ystyriaeth fy mod i'n hurt ac bod y ffaith fy mod i wedi gwneud rhywbeth yn bwysicaf i fi.

Sunday, 20 October 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: yr wythnos gyntaf

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień pierwszy


    Jak zwykle przesadziłem. Przedsięwziąłem za dużo rzeczy na raz i zabrakło mi czasu na część z nich. Jednak udało mi się spędzić przynajmniej siedem godzin na walijskim. Co zrobiłem w tym tygodniu?
    Przeczytałem kilka artykułów walijskich. Na początku było mi ciężko, gdyż zapomniałem dość dużo wyrazów, ale pod koniec tygodnia szło mi lepiej.
    Wybrałem kilka wyrazów i utworzyłem zdania z nimi. Myślę, że o tym, czy wyraz jest ważny decyduje to, czy potrafię wymyślić zdanie go zawierające. Jeśli nie, to znaczy, że wyraz jest za rzadki, by się nim przejmować. Przy okazji tworzenia zdań mogę nauczyć się trochę gramatyki.
    Pomyślałem, że warto opublikować na Facebooku tłumaczenia prostych zdań. Trochę czasu zabrało mi wymyślenie odpowiedniego formatu, ale wyszło mi całkiem ładnie:

 
 
 

    Opracowałem też dwa zdjęcia z cyklu „Edrychwch a dysgwch”. Na jednym zrobiłem błąd. Na początku się czułem źle, bo jak je opublikowałem na Facebooku to ktoś mógłby mi je wypomnieć, ale pomyślałem i dopisałem, że tam jest błąd i żeby ktoś go znalazł. W ten sposób ja będę zwracał większą uwagę na to, co piszę, a ktoś inny przyjrzy się uważniej tej fotografii i tak zapamięta więcej wyrazów.
    A oto te obrazki:


    Na mojej stronie zmieniłem zdjęcie na stronie głównej i poprawiłem parę małych błędów. Zacząłem przygotowywać się do dodania wyrazów w słowniku, ale na razie żadnego nie dopisałem, bo muszę wpierw jakoś je uporządkować.
    Jeśli chodzi o gramatykę, to nic jeszcze nie napisałem, ale układam w głowie następne rozdziały. To, co jest trudne, to takie ułożenie konceptów gramatycznych, bym nie dodawał za dużo na raz.
    Nie przetłumaczyłem jeszcze żadnego artykułu na blogu.
    Myślę, że najważniejsze jest to, że zacząłem i że na razie mi się to podoba. 

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: yr wythnos gyntaf

    Dw i wedi mynd yn rhy bell. Dw i wedi ymgymryd â gormod o bethau ar unwaith a doedd ddim digon o amser i fi i wneud rhan ohonyn nhw. Ond dw i wedi llwyddo i dreulo o leiaf saith awr ar y Gymraeg. Beth ydw i wedi gwneud yr wythnos hon?
    Dw i wedi darllen rhai erthyglau Cymraeg. Roedd hi'n anodd i fi yn gyntaf achos anghofiais i lawer o eiriau, ond daeth hi'n wellach ar y ddiwedd yr wythnos.
    Dw i wedi dewis rhai geiriau ac dw i wedi creu brawddegau gyda nhw. Dw i meddwl bod gair yn bwysig os dw i'n gallu dyfeisio brawddeg gydag e. Os dw i ddim yn gallu, mae hi'n golygu bod gair yn rhy brin i mi boeni yn ei gylch. Wrth i fi greu brawddegau dw i'n gallu dysgu ychydig o'r gramadeg hefyd.
    Dw i wedi meddwl bod yn deilwng cyhoeddi cyfieithiadau o frawddegau syml ar y Facebook. Dw i wedi treulio ychydig o amser am ddyfeisio fformat addas, ond dw i wedi ei wneud braidd yn neis.
    Dw i wedi trin dau lun o'r gyfre „Edrychwch a dysgwch” hefyd. Gwnes i gamgymeriad ar un ohonyn nhw. Teimlais i'n ddrwg ar y dechreuad achos ar ôl i fi ei gyhoeddi ar y Facebook basai rhywun yn fy ngheryddu ond meddyliais i ac ychwanegais i ato bod y camgymeriad yma ac basai rhywun yn ei ddarganfod. Yn y modd hwn byddaf i'n dal sylw ar bethau y dw i'n ysgrifennu ac edrychith rhywun arall ar y llun hwn a chofith e'n fwy o eiriau.
    Dw i wedi newid y llun ar y brif wefan o fy ngwefan ac dw i wedi cywiro ychydig o gamgymeriadau bach. Dw i wedi dechrau paratoi i ychwanegu geiriau i'r geiriadur ond ychwanegais i mohonyn nhw achos rhaid i mi eu trefnu'n gyntaf.
    Gyda golwg ar y gramadeg, dw i ddim wedi ysgrifennu'r peth ond dw i'n cyfansoddi'r penodau nesaf yn fy mhen. Y peth dyrysaf yw cyfansoddi syniadau gramadeg o'r fath a fasai ddim rhaid i fi ychwanegu gormod ar unwaith.
    Dw i ddim wedi cyfieithu unrhyw erthygl o flog.
    Dw i'n meddwl bod hyn yn bwysigaf fy mod i wedi dechrau ac dw i'n ei hoffi am y tro.

 

Sunday, 13 October 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg

Jedenaście tygodni z walijskim

     Dziś zaczynam kolejny etap w mojej nauce języków obcych. Tym razem zamierzam spędzić jedenaście tygodni na zabawie z językiem walijskim. Znam już go na tyle, by swobodnie się w nim porozumiewać, jednak z drugiej strony mam braki w słownictwie. Oprócz tego w czasie, gdy uczyłem się francuskiego, nie mogłem zająć się moją stroną, więc chciałbym popracować też trochę i nad nią. No i jeszcze sterta gazet czeka na przeczytanie.
     Oto plan działania:
 • na zajęcia przeznaczę przynajmniej siedem godzin tygodniowo,
 • popracuję nad wyglądem i poprawnością mojej strony internetowej,
 • napiszę przynajmniej dziesięć rozdziałów gramatyki walijskiej,
 • będę uzupełniał słownik
 • opiszę przynajmniej dwa zdjęcia tygodniowo w ramach akcji „Edrychwch a Dysgwch”,
 • przetłumaczę na walijski moje artykuły z tego bloga,
 • będę tworzyć zdania z wyrazami poznanymi w trakcie czytania artykułów gazetowych.
     Ten plan jest na razie tymczasowy i taki powinien pozostać, gdyż może okazać się, że z jakichś zewnętrznych, niezależnych ode mnie przyczyn zrobię mniej, niż zakładam. Pierwsze tygodnie to pokażą.
     Zatem do dzieła!

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg

     Heddiw dw i'n dechrau'r cam nesaf o ddysgu ieithoedd tramor. Y tro hwn dw i'n bwriadu'n treulio un wythnos ar ddeg gan chwarae gyda'r Gymraeg. Dw i'n ei gwybod yn ddigon er mwyn i siarad yn naturiol ond ar yr ochr arall mae'r prinder o'r geirfa gyda fi. Yn ychwanegol doeddwn i ddim yn gallu ymdrin â fy ngwefan ar adeg pan oeddwn i'n dysgu'r Ffrangeg felly hoffwn i weithio arni hi. Ac eto, mae gyda fi pentwr o bapurau newydd yn aros am gael eu darllen.
     Dyma'r cynllun gweithredu:
 • dylunia i o leiaf saith awr yr wythnos ar gyfer y gweithrediad,
 • bydda i'n gweithio ar yr olwg ac y cywirdeb o fy ngwefan,
 • ysgrifenna i o leiaf deg pennod o'r gramadeg Gymraeg,
 • bydda i'n llenwi'r geiriadur,
 • disgrifia i o leiaf dau llun yr wythnos fel rhan o'r gweithrediad „Edrychwch a Dysgwch”,
 • cyfieithia i'r erthyglau o fy mlog i'r Gymraeg,
 • bydda i'n creu brawddegau gyda geiriau wedi eu dysgu wrth darllen erthyglau o bapurau newydd.
     Mae'r cynllun hwn dros dro a dylai fe aros fel hyn achos mae hi'n bosib y gwna fi'n llai na dw i'n bwriadu am resymau annibynnol arna fi. Dengys yr wythnosau cynta hi.
     Felly i weithio!

Tuesday, 8 October 2013

Français : la trentième semaine

La trentième semaine (du 3 août au 9 août)

     La fin ! Aujourd'hui j'ai fini mon cours de la langue française. Je me suis très heureux. Je me sens soulagé...
     J'ai passé les jours (et les nuits) derniers en révisant tout ce que j'avais récemment appris. Ce qui me gênait, c'était que je n'avais pas du plan et je ne savais pas comment faire la révision. J'ai lu les articles sur la grammaire, j'ai vu les films, j'ai écouté les enregistrements et je me suis rappelé les thèmes de mon livre. Cependant il y avait trop de renseignements en ce qui concerne les mots-clés possibles et les locutions de valeur donc finalement j'ai arrêté et je les ai omis.
     Alors, je suis aujourd'hui allé à Swindon. Il a fallu que je me lève tôt pour que je ne sois pas en retard à la gare. L'examen avait lieu dans le Pilgrim Centre, dans la salle qui sert évidemment comme une église parce qu'il y avait une grande croix sur le mur. J'y étais déjà une fois : c'était mon examen de la langue latine. Comme j'étais allé tôt, j'avais un peu de temps pour lire un livre sur la grammaire.
     L'examen a duré trois heures. Il a fallu répondre à la question « Comment les réseaux sociaux transforment-ils l'interaction des citoyens avec le monde politique ». C'était une surprise ! Moi, je pensais que ce soit quelque chose à discuter, à trouver les arguments pour et contre, enfin c'était le thème principal des tutorats derniers. Il a fallu que j'improvise, que j'écrive quelque chose sans préparation. Donc je l'ai rédigé ainsi. J'ai fait une introduction, j'ai écrit six paragraphes sur le sujet, j'ai donné mon opinion personnelle et j'ai conclu. Pourtant je n'ai pas pu enchainer les idées logiquement parce que je n'ai pas assez du temps. Alors, j'ai écrit qu'autrefois les politiques n'étaient pas aussi disponibles qu'aujourd'hui, puis qu'ils créaient les sites Web pour des campagnes électorales et qu'ils faisaient leurs adhérents leurs militants. Ensuite j'ai ajouté que les citoyens affectaient les hommes politiques en s'organisant ensemble et qu'ils le faisaient au-dessus de frontières grâce à l'Internet et que cela était un exemple de la démocratie directe. J'espère que ce sera idoine.
     Après l'examen je suis allé avec les amis du cours à un resto et on a encore bavardé par une heure. Je vais m'inscrire sur le cours prochain qui commencera le premier février. Jusqu'à ce temps j'aurai les vacances, disons. Comme j'aurais dû passer quelque temps en apprenant français, je vais lire quelque chose, résoudre quelques mots croisés, peut-être faire d'analyse des thèmes de la grammaire française tels que l'apposition et les compléments.
     Mais surtout je vais revenir à la langue galloise !

Wednesday, 2 October 2013

Français : la vingt-neuvième semaine

La vingt-neuvième semaine (du 27 juillet au 2 août)

     J'ai fini formellement mes études françaises avant-hier. Je voudrais donc faire un petit bilan en ce qui concerne tout ce que j'ai appris depuis février.
    Tout d'abord je parle plus aisément qu'auparavant. Cela est devenu plus évident pour moi après mon séjour à Caen et plus tard, à Paris. Les mots français viennent à ma conscience plus vite et plus souvent dans la forme correcte. Je ne connais pas encore beaucoup de mots mais je me sens fermement quant au vocabulaire élémentaire.
     Ensuite, ma compréhension d'oral a amélioré considérablement. Je ne pensais pas que ce soit possible. C'était mon plus grand souci, ce qui m'empêchait de faire les exercices et de profiter du radio français. Il s'est passé d'une façon ou d'une autre. C'était fantastique que j'aie pu comprendre les personnes à Caen et à Paris !
     De plus, je suis sûr que j'écris mieux. Il y a eu tellement de renseignements en ce qui concerne rédiger des dissertations que j'ai commencé à formuler tous mes énoncés de façon arrangée. Grâce à cela je n'ai pas peur de l'examen final pourtant je craigne encore qu'il n'ait pas assez de temps. Je révise les thèmes les plus possibles et je cherche les arguments pour et contre en souhaitant que ce soit utile.
     Malheureusement il y a un domaine auquel je me sens plus pire. Il s'agit de lire. Les textes sont devenus tellement difficiles que je m'hébète. Pourtant je préférerais dire qu'il n'y avait pas eu de la compatibilité entre mon savoir et un niveau des articles qu'il m'a fallu lire. En effet je n'ai vraiment pas pu faire les exercices qui les suivaient. Quel dommage !
     Pour conclure, je voudrais ajouter que tout ce que j'ai réussi à faire, j'ai fait en apprenant français presque tous les jours. Je regarde un feuillet sur lequel je marque les leçons faites et celles à faire et je vois que je suis en train de progresser bien que je sois encore en retard. Et cela compte beaucoup. 

     Przedwczoraj oficjalnie skończyłem moją naukę francuskiego. Chciałbym więc zrobić mały bilans odnośnie tego wszystkiego, czego nauczyłem się od lutego.
     Przede wszystkim mówię swobodniej niż wcześniej. Stało się to dla mnie oczywiste po moim pobycie w Caen i później w Paryżu. Wyrazy francuskie przychodzą mi na myśl szybciej i częściej we właściwej formie. Wciąż nie znam wielu słów, ale czuję się pewnie jeśli chodzi o podstawowe słownictwo.
     Z kolei moje rozumienie ze słuchu wyraźnie się poprawiło. Nie sądziłem, że będzie to możliwe. Był to mój największy problem, który nie pozwalał mi ani na robienie ćwiczeń ani na odniesienie korzyści wynikających ze słuchania francuskiego radia. Jakoś tak to się stało. To, że mogłem zrozumieć ludzi w Caen i w Paryżu, to było fantastyczne!
     Ponadto jestem pewien, że piszę lepiej. Było tyle informacji odnośnie redagowania esejów, że zacząłem formułować wszystkie moje wypowiedzi w zorganizowany sposób. Dzięki temu nie boję się końcowego egzaminu, jednak wciąż obawiam się, że nie starczy mi czasu. Przerabiam wszystkie możliwe tematy i szukam argumentów za i przeciw licząc na to, że to się mi przyda.
     Niestety, jest dziedzina, w której czuję się gorzej. Chodzi o czytanie. Teksty stały się tak trudne, że głupieję. Wolałbym jednak powiedzieć, że nie było kompatybilności między moją wiedzą a poziomem artykułów, które miałem przeczytać. W rezultacie nie mogłem zrobić ćwiczeń, które po nich następowały. Wstyd normalnie.
     Na koniec chciałbym dodać, że wszystko to, co udało mi się osiągnąć, zrobiłem ucząc się francuskiego prawie codziennie. Oglądam kartkę, na której zaznaczam lekcje przerobione i te do przerobienia i widzę, że wciąż idę do przodu chociaż mam wciąż opóźnienie. I to się liczy najbardziej.